ข่าวประชาสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 

สวัสดิการกองทุนขุลพลผู้ภักดี 
บัญชีรยชื่อข้ารายชื่อข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
  ปี   [2548 | 2549 | 2550 | 2551]
คำสั่ง ตร.ที่ 110/2552 ลง 9 มี.ค.2552 แต่งตั้ง รอง สว.ในสังกัด ศชต.จำนวน 20 ราย แต่ 16 มีนาคม 2552
คำสั่ง ตร.ที่ 111/2552 ลง 9 มี.ค.2552 แต่งตั้ง ชั้นประทวนในสังกัด ศชต. จำนวน 197 ราย แต่ 16 มีนาคม 2552
โปรดเกล้า 73 นายพลตำรวจ มีผล 16 ก.พ.2552