อุดมคติตำรวจ :: เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่  กรุณาปราณีต่อประชาชน  อดทนต่อความความเจ็บใจ  ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก  ไม่มักมากในลาภผล  มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  ดำรงตนในยุติธรรม  กระทำการด้วยปัญญา  รักษาความไม่ประมาทเสมือนชีวิต
 
 

 

 Downloads

 

  Adobe Reader 8.1.2

 

  Adobe Flash Player 9

 

  Adobe Shockwave Player 10
   

ทดสอบความเร็วเน็ต

พ.ร.บ.ออนไลน์

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

รายนามผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

พล.ต.ต. ธรรมนูญ ทับเคลียว 1 มีนาคม 2538 - 1 ตุลาคม 2540
พล.ต.ต. ไพโรจน์ ธนิกกุล 2 ตุลาคม 2540 - 2 ตุลาคม 2542
พล.ต.ต. ปรีชา ปลดริปู 2 ตุลาคม 2542 - 9 กรกฎาคม 2544
พล.ต.ต. เจตนากร นภีตะภัฎ 9 กรกฎาคม 2544 - 1 ตุลาคม 2545
พล.ต.ต. วรเวทย์ วินิตเนตยานนท์ 1 ตุลาคม 2545 - 1 ตุลาคม 2546
พล.ต.ต. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง 1 ตุลาคม 2546 - 13 กุมภาพันธ์ 2547
พ.ต.อ. คเชนทร์ คชพลายุกต์(รรท.ฯ) 13 กุมภาพันธ์ 2547 - 9 กรกฎาคม 2547
พล.ต.ต. กมล โพธิยพ 9 กรกฎาคม 2547 - 1 ตุลาคม 2548
พล.ต.ต. ยงยุทธ เจริญวานิช 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550
พล.ต.ต. พงษ์ศักดิ์ นาควิจิตร 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
พล.ต.ต. สุรชัย สืบสุข 1 ตุลาคม 2551 - 26 พฤศจิกายน 2552
พล.ต.ต. ชัยทัต อินทนูจิตร 27 พฤศจิกายน 2552 - 28 ธันวาคม 2554
พล.ต.ต. โชติ ชวาลวิวัฒน์ 28 ธนวาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
พล.ต.ต. วิชัย เกษมวงศ์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
พล.ต.ต. พัฒนวุธ อังคะนาวิน 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

 

 

จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
โทร : 073-513133