อุดมคติตำรวจ :: เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่  กรุณาปราณีต่อประชาชน  อดทนต่อความความเจ็บใจ  ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก  ไม่มักมากในลาภผล  มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  ดำรงตนในยุติธรรม  กระทำการด้วยปัญญา  รักษาความไม่ประมาทเสมือนชีวิต

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ ภ.จว.นราธิวาส

สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/189 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

สำเนาหนังสือ กระทรวง ICT ที่ ทก 0203/7672 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550
เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ  
 

สำเนาหนังสือ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2384 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550
เรื่อง การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ 
    
POLIS

วิธีการบันทึก (ผลคดี) ในระบบฐานข้อมูลติดตามผลคดีโครงการ POLIS               

โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินโครงการ POLIS

การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลคดี 

รายงานผลการบันทึกผลคดีของคดีอาญา 
 
สภ.เมืองนราธิวาส สภ.สุไหงโกลก สภ.ระแงะ
สภ.สุไหงปาดี สภ.แว้ง สภ.ตากใบ
สภ.บาเจาะ สภ.รือเสาะ สภ.ศรีสาคร
สภ.สุคิริน สภ.ยี่งอ สภ.จะแนะ
สภ.เจาะไอร้อง สภ.ตันหยง สภ.โคกเคียน
สภ.มูโนะ สภ.โล๊ะจูด สภ.สากอ
สภ.ปะลุกาสาเมาะ    
ระบบ SMS

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถใช้ระบบ SMS ได้ 

 

จัดทำโดยดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
โทร : 073-513133